logo.png

GETUIENIS

underline-wave.png

Die Getuienisbediening streef daarna om die NG Gemeente Jeffreysbaai te help om as gemeente aktief by alle aspekte van sending betrokke te wees. Matteus 28:19 roep die Kerk tot evangelisasie en dissipelskap tot aan die eindes van die aarde. Ons is getrou in hierdie roeping! “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” Mat. 28:19-20 Die doelwitte van Getuienisbediening is: Om die Gemeente van Jeffreysbaai bewus te maak van haar gestuurdheid. (Mark. 16:15-16; Mat. 28:18-20; Hand. 1:8; Joh. 20:21)

Om die Gemeente te help om plaaslik die evangelie prakties uit te dra en uit te leef. (1 Kron. 16:23; Ef. 6:4,15;2 Tim. 1:8 en 4:2, 1 Pet. 2:9) Om sendelinge te bemoedig en finansieel te ondersteun (3 Joh. 6-8) Waar is ons betrokke? NABYE OMGEWING JOSHUAPROJEK Die Joshuaprojek in Pellsrus bied ’n veilige hawe vir kwesbare kinders en kinders op straat. MAKUKHANYE SKOOL Op versoek, help ons met koorafrigting en blokfluitlesse en versprei jaarliks Bybels SOPKOMBUIS IN PELLSRUS Die SOS Projek lewer ‘n waardevolle diens om aan behoeftiges sop, brood en ander voedsel te voorsien. VGK AFRIKAANSE GEMEENTE As Gemeente is ons betrokke by die VGK-gemeente en ondersteun hulle soos nodig. VGK-Xhosasprekende gemeente word ook bedien met preekbeurte wat verskeie van ons leraars en emeriti hanteer. IN DIE OOS-KAAP UITREIK NA TRANSKEI – NYATHI: Daar word jaarliks gedurende die winterskoolvakansie ’n uitreik na Lusikisiki onderneem. Fokus is op Bybelverspreiding, vestiging van Bybelstudiegroepe jeugbediening, berading en vertoning van Christelike films.

Terugvoer Nyathi-uitreik – Junie 2023(Button) Nyathi-uitreik – Junie 2023 Junie/Julie-vakansie 2023 het lidmate van NG Gemeente Jeffreysbaai, Sherwood en Kraggakamma uitgereik na Nyathi (Transkei) vir ’n exploration outreach om te gaan ontdek hoe ons ’n volhoubare verskil in die hierdie gemeenskap kan maak. As ’n gemengde span van jonk tot oud, uit verskillende agtergronde en kulture, het die Here dit so beplan dat ons in ons diversitiet ’n wonderlike sinergie en eenheid kon beleef waar elkeen se unieke gawes gebruik is om die mense van Nyathi te dien. Ons het met “Heartlines” se inistiatief gewerk met: What’s your Story? Dit het ons in staat gestel om met groter begrip, samehorigheid, vertroue en versoening deur middel van mense se stories verhoudings te kon bou. Ons het agtergekom dat stories nie-bedreigend is daar waar ons egte gesprekke kon voer om mekaar beter te verstaan nie. Die span het veral stories van kinders, leiers en van manne en vroue uit die gemeenskap gehoor. In hierdie ontdekking het ons stories van armoede, afwesige ouers, stories van verliese en gebrokenheid gehoor en werklik besef: “Die oes is groot, maar die arbeiders min”. In ons ontdekking het dit weer duidelik na vore gekom dat dissipelskap en leierskaptoerusting, asook die identifisering en bemagtiging van leiers in die gemeenskap die fokus moet wees. Ons wil ook nader aan die VGK kerk in Lusikisiki beweeg om hulle hande sterker te maak om die gemeenskap van Nyathi meer effektief te kan dien.

Ons kan baie geloofstories vertel oor hierdie afgelope uitreik, maar sommige stories can’t be taught, it must be caught en daarom nooi ons jou uit om nuwe stories saam met ons tydens ons volgende uitreik te kom ontdek. Hou gerus die Grenspos dop vir meer inligting oor ons volgende uitreik. Kyk ook gerus na ons terugvoervideo: IN AFRIKA MOSAMBIEK – MUAPULA Die Evangelie word bedien aan die Makhua-mense in Mosambiek. Bybelvertaling Makhua-Xerima Dr. Gerard Olivier het die hele Bybel in Makhua-Xerima reeds voltooi en hy is nou saam met hulpwerkers op Muapula besig om leiers toe te rus vir die verspreiding en verkondiging van evangelie. Kinderbediening: Kinders is vir ons belangrik ! Ons lesse, waarhede, Bybelstories en aktiwiteite word op ‘n praktiese en verstaanbare manier vir hulle ouderdomuitgewerk. Ons wil vir kinders die plek en geleentheid bied om in ‘n verhouding met Jesus Christus te kan groei. Ons kinderbediening vind plaas tydens ons 9:00 diens by Kompleks Kampus (tydens skool kwartale)

https://ligapp.co.za/scripts/AppWiz.dll?L=kategese#

About

WordPress site kit template by dtbaker. An easy to edit template with the amazing Elementor page builder, visually edit all your content without any coding knowledge.

Newsletter

Sign up to our newsletter to receive the latest news and specials.

Contact